معنی کلمه ذات حافر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات حافر. [ ت ُ ف ِ ] (ع ص مرکب ) رجوع به ذوات الحافر شود.