معنی کلمه چشمه عیسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشمه عیسی . [ چ َ م َ سا ] (اِخ ) دهی است از دهستان کویت بخش پاپی شهرستان خرم آباد واقع در 30 هزارگزی باختر سپیددشت ، که جلگه و معتدل است و 80 تن سکنه دارد. آبش از چشمه عیسی . محصولش غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت وگله داری است . این آبادی کنار راه آهن واقع شده و ساکنینش از طایفه ٔ پاپی میباشند که در ساختمان و سیاه چادر سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).