معنی کلمه چشمه علی قم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشمه علی قم . [ چ َ م َ ع َ ی ِ ق ُ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «چشمه ای است بر سر کوهی زردرنگ در کنار رودخانه ٔ قم ، که قریه ای با قلعه و زراعت نیز کنار آن کوه است . دوره ٔ مخرج آب تقریباً ده گره است و آب آن پائین از سطح مثل دیگی که در حال غلیان باشدمی جوشد و گاه از شدت جوش کف میکند و بقدر یک وجب ازسرچشمه بالا می آید و بعد فروکش می نماید. آب این چشمه دائماً در این حال است اما گرم نیست و با وجود جوشش سرد و شورمزه است ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 240).