معنی کلمه پریری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پریری . [ پ َ ] (ص نسبی ) منسوب به پریر. پریرینه .