معنی کلمه ظلم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلم . [ ظَ ل َ ] (ع اِ) کالبد.

کوه . ج ، ظُلوم .

لَقیته ادنی ظَلم أو ادنی ذی ظَلم ؛ أی اول کل شی ٔ أو حین اختلط الظلام أو ادنی ظلم القرب أو القریب .