معنی کلمه استفان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
استفان . [ اِ ت ِ ] (اِخ ) یکی از قیاصره ٔ قسطنطنیه . وی در سال 919 م . از طرف پدر خود رمان اول با دو برادر خویش کریستف و قسطنطین به حکمرانی مشترک منصوب شده و سلطنت اوتا 945 م . ادامه داشت و در این تاریخ نفی بلد شد.