معنی کلمه چشمه علی اکبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشمه علی اکبر. [ چ َ م َ ع َ اَ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هنام و بسطام بخش سلسله ٔ شهرستان خرم آباد که در 13 هزارگزی خاور الشتر و 13 هزارگزی خاور راه شوسه ٔ خرم آباد به کرمانشاه واقع است . دامنه و سردسیر است و 120 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ٔ علی اکبر، محصولش غلات حبوبات ، لبنیات و پشم ، شغل اهالی زراعت و گله داری راهش مالرو است . ساکنین این آبادی از طایفه ٔحسنوند میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).