معنی کلمه لسه میر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لسه میر. [ ل َ س َ ] (اِ) مرضی در کرم قز (ابریشم ) که بزرگ شود و نتند و سیاه شود و میرد. قسمی بیماری کرم ابریشم که کرم فالج زده و بی حس شود. قسمی بیماری کرم پیله که در اول مفلوج شود و سپس میرد.