معنی کلمه هشامی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هشامی . [ هَِ ] (ص نسبی ) نسبت به گروهی است . (از سمعانی ).