معنی کلمه استعراف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
استعراف . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) شناخته گردانیدن . (زوزنی ). آشنائی فادادن . (تاج المصادر بیهقی ). خود را شناسانیدن .

شناختن خواستن . طلب شناسائی کردن . یقال : ائته فاستعرف الیه حتی یعرفک . (منتهی الارب ) (تاج العروس ).