معنی کلمه پریدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پریدگی . [ پ ُ دَ / دِ ] (حامص ) پرشدگی .