معنی کلمه استروه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
استروه . [ اِ ت َرْ وَ ] (اِ) بقول ابن درید، استروه در اصل استبرق معرب است . (المعرّب جوالیقی چ احمد محمد شاکر ص 15). رجوع به استبرق شود.