معنی کلمه پریتان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پریتان . [ پْری / پ ِ ] (اِخ ) رجوع به پریتانه شود.