معنی کلمه لسکار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لسکار. [ ل ِ ] (اِخ ) نام کرسی بخش در «پیرنه ٔ سفلی » از ولایت پو به فرانسه ، دارای راه آهن و 1871 تن سکنه است .