معنی کلمه فرشه اوشتره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرشه اوشتره . [ فْرَ / ف ِ رَ ش َ رَ ] (اِخ ) رجوع به فرشاوشتر شود.