معنی کلمه فرشک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرشک . [ ف َ رِ ] (اِ) خوشه های کوچک انگور را گویند که به خوشه ٔ بزرگ چسبیده باشد و آن را به عربی خصله گویند. (برهان ). عربی آن خصله نیست بلکه غوره است . در مهذب الاسماء آمده است : «الغورة؛ فرشک ، أی دانه ٔ سه چهار انگور درهم بسته » و در دستوراللغة معنی خصله را خوشه ٔ انگور نوشته است . (از حاشیه ٔ برهان چ معین ).