معنی کلمه ظلل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلل . [ ظَ ل َ ] (ع اِ) آب زیر درختان که بر آن آفتاب نرسد.