معنی کلمه مهاجرون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مهاجرون . [ م ُ ج ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مهاجر (در حالت رفعی ). مهاجرین . رجوع به مهاجرین شود.