معنی کلمه لسعاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لسعاء. [ ل َ ] (اِخ ) جایگاهی است . لسعی . (منتهی الارب ).