معنی کلمه راحةالاسد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راحةالاسد. [ ح َ تُل ْ اَ س َ ] (ع اِ مرکب ) مقل ، بدلیوم عصیر نباتی صمغدار که از اقسام مختلط درختهای بلسان بدست می آید. صمغ درختی از جنس نخیلات که گلگل و مقل ازرق و مقل مکی و مقل یهود و مقل عربی نیز نامند.