معنی کلمه آبدارو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آبدارو. (اِ مرکب ) زفت رومی .

مومیایی . و محمدبن زکریای رازی دوای دیگری را به این اسم خوانده . (تحفه ).