معنی کلمه حاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حاب . [ بِن ْ ] (ع ص ) حبی ّ. نعت است از حُبوّ.