معنی کلمه آب انار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آب انار. [ ب ِ اَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آبی که از فشردن انار گیرند.