معنی کلمه وستاخی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وستاخی . [وُ ] (حامص ) گستاخی . بستاخی . رجوع به گستاخی شود.