معنی کلمه وستاخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وستاخ . [ وُ ] (ص ) گستاخ . بستاخ . رجوع به گستاخ شود.