معنی کلمه چاربرج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چاربرج . [ ب ُ ] (اِخ ) قریه ای است از شبانکاره ٔ دشتستان و کلیه ٔ بلوکی که این قریه جزء آن است گرمسیر و در مغرب شیراز بمسافت سی و هشت فرسخ واقع و حاصل این بلوک غله و خرما، شکار صحرایش آهو و قلیلی دراج ، آبش از باران ، آبادی دهکده هایش خیلی بتفاوت چنانکه دهکده دارد که دارای دویست خانوار است تا ده خانوار. (مرآت البلدان ج 1).