معنی کلمه صف گرفته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صف گرفته . [ ص َ گ ِ رِ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) صف زده . صف بسته . رده بسته : او می شد وجان بکف گرفته ایشان پس و پیش صف گرفته . نظامی . رجوع به صف شود.