معنی کلمه سبک خاستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبک خاستن . [ س َ ب ُ ت َ ] (مص مرکب ) بسهولت و نرمی از بستر خواب برخاستن : یک روز سبک خیزد شاد و خوش و خندان پیش آید و بردارد مهر از در و بندان . منوچهری .