معنی کلمه فرش تنان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرش تنان . [ ف َ ت َ ] (اِ) کنایت از روحانیان بود.(انجمن آرا) (آنندراج ). شاهدی برای آن یافته نشد.