معنی کلمه قاجار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاجار. (ترکی ، ص ) تندسیر. (تاریخ ایران برای دبیرستانها تألیف رشید یاسمی چ فردوسی ص 195).