معنی کلمه دبکلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دبکلو. [ دِ ب َ ] (اِخ ) دهی از دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر. در 14/5 هزارگزی جنوب ورزقان و 13 هزارگزی راه ارابه رو تبریز به اهر. کوهستانی و معتدل با سکنه 37. آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی گلیم بافی و راه آن مالروست . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).