معنی کلمه حثمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حثمة. [ح َ م َ ] (اِخ ) نام زنی است از عرب . (منتهی الارب ).