معنی کلمه خبذعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خبذعی . [ خ ِ ذَ ](اِخ ) اسماعیل بن بهرام وی از عبدالرحمن بن مالک بن مغول روایت دارد و از او علی بن سعید رازی روایت کند.