معنی کلمه اسپیددارستان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسپیددارستان . [ اِرِ ] (اِخ ) رابینو این موضع را جزو مواضع غیرمعینه ٔمازندران و غیرمذکوره در منابع یاد می کند. (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 135 بخش انگلیسی ).