معنی کلمه خبخب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خبخب . [ خ َ خ َ ] (اِ صوت ) آواز بوسه .(از غیاث اللغات ) (از آنندراج ). چپچاپ : سودای پیرمرد حریص و زن جوان تا روز بوسه های جوانانه خبخب است . (ازآنندراج ).