معنی کلمه قثع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قثع. [ ق ُ ] (ع اِ) کرنای . بوق . و این تصحیف قُبع و قُنع نیست . (منتهی الارب ).