معنی کلمه سبعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبعی . [ س َ ] (ص نسبی ) منسوب به سَبْع. رجوع به سَبْع شود.