معنی کلمه حثربة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حثربة. [ ح َ رَ ب َ ] (ع مص ) تیره و کدر گردیدن آب .

آمیخته شدن با گل سیاه و تیره گردیدن ، چنانکه آب چاه .