معنی کلمه طاق دریا شکوه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاق دریا شکوه . [ ق ِ دَرْ ش ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه است از آسمان : بر آنم که این طاق دریا شکوه معلق چو دودیست بر اوج کوه . نظامی .