معنی کلمه خار خلیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خار خلیدن . [ خ َ دَ ] (مص مرکب ) خار نشستن در چیزی . خار در چیزی فرورفتن . (آنندراج ). رجوع به خار شود.