معنی کلمه ثبط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثبط. [ ث َ ب ِ ] (ع ص ، اِ) احمق در کار خود.

مرد ضعیف .

مرد گرانبار.

اسب گران و سست . ج ، اثباط، ثِباط.