معنی کلمه چشمه ٔ روزن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشمه ٔ روزن . [ چ َ / چ ِ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ رَ / رُو زَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) سوراخ روزن : اندرین بقعه همی ماه ز مسند تابد گر بجای دگر از چشمه ٔ روزن بیند. رضی الدین نیشابوری .