معنی کلمه ثبط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثبط. [ ث َ / ث َ ب َ ] (ع مص ) ثبط از امر؛ بازداشتن از کار و بر تأخیر و درنگ داشتن کسی را.

آماسیدن ، چنانکه لب .

سست و گران بار شدن .

ثبط بر امری ؛ واقف کردن بر کاری .