معنی کلمه بازبخشیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بازبخشیدن . [ ب َ دَ ] (مص مرکب ) اعطا کردن . بخشیدن . هدیه کردن : بیزدان بنالید گودرز پیر که ای دادگر مر مرا دستگیر سپردم ترا هوش و جان و روان چنین نامبردار پور جوان مگر کشور آید ز تنگی رها بمن بازبخشش تو ای پادشا. فردوسی .