معنی کلمه آواره گیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آواره گیر. [ رَ / رِ ] (نف مرکب ) آواره گیره . محاسب .