معنی کلمه جحدب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جحدب . [ ج َ دَ ] (اِخ ) از خطبای بنی تمیم است . او را با جریر مشاجراتی بوده و جریر در حق او گفته است : قبح الاله و لایقبح غیره بظراً تفلق عن مفارق جحدب . و همچنین با خالدبن سلمه ٔ مخزومی خطیب ملاقات کرده و مناظره ای میان آنها روی داده است . رجوع به البیان و التبیین ج 1 ص 267 شود.