معنی کلمه اسامة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسامة. [اُ م َ ] (اِخ ) هُذَلی . رجوع به اسامةبن عمیر شود.