معنی کلمه ظلف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلف . [ظُل ْ ل َ ] (ع ص ) ظلوف ٌ ظُلَّف ؛ سُمهای درشت و سخت .