معنی کلمه اساء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اساء. [ اِ ](ع ص ، اِ) ج ِ آسی . پزشکان . (منتهی الارب ). طبیبان .