معنی کلمه طلحة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طلحة. [ طَ ح َ ] (اِخ ) ابن عمرو تیمی . تابعی است .